31.01.2017: KS og NAV til kamp mot sykefraværet

31.01.2017
Bergen er blant de 27 kommunene som deltar i prosjektet IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! som KS og NAV står bak. Nå foreligger en oppstartsanalyse fra Fafo.
Ned
Satsingen er et tilbud til større kommuner med sykefravær over 10 prosent og er særlig rettet mot helse- og omsorgsektoren og barnehager. Det er i disse sektorene fraværet over tid har vært høyt i kommunene. I tillegg til å redusere fraværet er målet å styrke lederne i mestringsorientert ledelse og forebyggende innsatser.

Det er store penger å spare på å redusere fraværet. I kommunal sektor koster fraværet 11 milliarder årlig og bare en liten nedgang vil spare kommunene for store beløp. Prosjektet startet opp høsten 2016 og skal vare ut 2017.

Les hele Fafo-rapporten

Årsaker til fraværet
Fafo har i forbindelse med prosjektet gjennomført en oppstartsanalyse av et utvalg av kommunene. HR-sjefer og rådmenn er blant annet spurt om hva de mener årsaken til fraværet er, hva som har vært gjort og hvilke planer som eventuelt foreligger. De fleste oppgir at de har jobbet systematisk med nærværsarbeid over mange år uten å se varige effekter i form av redusert sykefravær. En del kommuner er tydelig på at de har liten tro på at enkelttiltak har effekt og har dermed i større grad begynt å tenke helhetlig. I det legger de større fokus på kompetanseheving av ledere og ansatte samt kultur- og holdningsendringer.

På spørsmål om årsaker til fraværet svarer de fleste informanter ledelse, organisatoriske forhold, arbeidsforhold, holdninger og manglende mestring. De oppgir at verktøyene i sykefraværsarbeidet finnes, men at bruken og kunnskapen kan variere fra leder til leder. Det skyldes at en del ledere ikke tar i mot tilbudet om deltakelse på kompetansehevende tiltak.
Flere oppgir også små og sårbare fagmiljøer, stram økonomi, kutt i administrative ressurser, lav bemanning og stort lederspenn som årsaker til fraværet. HR-avdelingene trekkes fram som en viktig ressurs i arbeidet. Det gjør også NAV Arbeidslivssenter.

NAV Arbeidslivssenter – en ressurs
Kommunene oppgir at de gjennom NAV Arbeidslivssenter får tilgang til virkemidler og støtteordninger, og at samarbeidet generelt er bra. Bruken av Arbeidslivssenteret varierer naturlig nok fra leder til leder, men potensialet for økt samarbeid er stort i enkelte virksomheter. Flere ønsker at NAV er mer på banen og i større grad biståri de kompliserte sakene.

Må forankres på toppen
Alle de spurte kommunene oppgir at forankring på toppledernivå er viktig for sykefraværsarbeidet i virksomhetene. Flere av kommunene har jobbet systematisk med å forankre sykefraværsarbeidet på alle i nivåer. Med tydelige og uttalte forventninger på toppnivå så skapes det tydeligere forpliktelser nedover i organisasjonen. I tillegg må det gis rammebetingelser som gjør lederne i stand til å jobbe med inkludering og sykefravær.

Gjennom er årrekke har det vært igangsatt en rekke tiltak for å redusere sykefraværet i kommunene. Noen tiltak gir kortvarige gevinster, men den store utfordringen er å holde fraværet lavt over tid.

Kilde: Lise Larsen (Fafo-rapport 2016:46): IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! – Oppstartsanalyse av satsingen.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet
Nyheiter

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet