Sju bransjar blir prioriterte i sjukefråværsarbeidet

12.06.2019
Per 1. kvartal i 2019 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland og Sogn og Fjordane 5,5 prosent. No rettas innsatsen mot bransjar for å redusere fråvær.
Anne%20Bogsnes%20panorama
Direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, fortel at innsatsen skal rettas mot sju bransjar for å redusere sjukefråværet.
Sjukefråværet er noko høgare i Hordaland med 5,5 prosent samanlikna med Sogn og Fjordane som har 5,3 prosent.

Til saman 913.762 dagsverk gjekk tapt i Vestland i 1. kvartal fordelt på Hordaland (763.049) og Sogn og Fjordane (150.713). Dette svarar til om lag 4000 tapte årsverk.

Det er framleis høgast sjukefråvær innan helse- og sosialtenester i begge fylka, Hordaland med 8,1 prosent og Sogn og Fjordane med 7,7 prosent.

– Treff godt i Vestland
Direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes fortel at det er fleire bransjar innan helse blant dei sju bransjane som partane i IA-avtala no skal rette innsatsen mot for å redusere sjukefråvær og fråfall. Dei sju bransjane er sjukehus, sjukeheim, barnehagar, leverandørindustrien - olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk og bygg og anlegg

– Både erfaring og førebels analyser av sjukefråværet i Vestland, visar at dette treff godt med tanke på korleis sjukefråværet ser ut i våre fylke. Vi jobbar no med å kartlegge den enkelte verksemd i nemnde bransjar i kvar region. Bransjane har ulike utfordringar, og vi håpar å treffe betre med virkemidla når vi går spesifikt inn i kvar bransje, seier Bogsnes.

Det lågaste fråværet finn vi innan omsetning og drift av fast eigedom i Sogn og Fjordane (2,1 %) og i informasjons- og kommunikasjonsbransjen i Hordaland (2,9 %).

Flest muskel-/skjelettlidingar
Det er høgst sjukefråvær i aldersgruppa 55-64 år, og lågast blant dei under 25 år. Sjølv om denne gruppa har lågt fråvær er det òg blant dei yngste at fråværet aukar mest.

Det er høgast sjukefråvær på Radøy (7,5 %), Solund (7 %), Vaksdal og Gulen (begge 6,7 %). Kommunane med lågast sjukefråvær er Aurland (3,3 %), Fedje (3,7 %) og Fjaler (4 %).

 Dei to klart største diagnosekategoriane i begge fylka er muskel-/skjelettlidingar og psykiske lidingar. Til saman utgjer desse om lag 60 prosent av alle sjukmelde.

 Om lag 20,6 prosent av sjukmeldingane i Hordaland var gradert i dette kvartalet. Hordaland, Oslo har lågast del graderte sjukefråværstilfelle i landet. I Sogn og Fjordane er talet 25 prosent.

Det totale sesongjusterte sjukefråværet i landet er no på 5,9 prosent. Samanlikna med 4. kvartal 2018 var det ein auke i det eigenmelde sjukefråværet på 4,3 prosent, medan det legemelde auka med 0,6 prosent. Samla var det ein auke på 1,1 prosent.
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet