Stabilt sjukefråvær i Hordaland

14.12.2016
Per 3. kvartal i 2016 var det legemeldte sjukefråværet i Hordaland på 5,6 prosent. Dette er ein auke på 0,2 prosent i høve til i fjor.
Det synar dei første sjukefråværstala som NAV publiserer sidan fjerde kvartal 2014.

Grunna endringar i datagrunnlaget etter at a-ordninga blei introdusert 1. januar 2015 har ikkje NAV hatt mogelegheit til å publisere oppdatert sjukefråværsstatistikk før no (sjå faktaboks). Dette kvartalet publiserer difor NAV statistikk for dei sju siste kvartala. Om lag 630.000 dagsverk gjekk bort i sjukefråvær i Hordaland dette kvartalet.

Medan fleire fylke i landet har opplevd ein nedgang i det legemelde sjukefråværet, auka det marginalt i Hordaland.

Nedgang tidlegare i år
Etter ei periode utan mogelegheit til å ta ut oppdatert sjukefråværsstatistikk er fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes no glad for at ho kan følgje med på utviklinga i fylket.

– Sjukefråvær er eit tema vi har jobba mykje med dei siste åra. Vi har mellom anna delteke i eit forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks månaders sjukmelding, og hatt fokus på aktivitetskravet ved åtte vekers sjukmelding. Vi håper at dette etter kvart vil bli synleg i utviklinga i sjukefråværet her i Hordaland. Vi ser mellom anna at det er ein liten nedgang i sjukefråværet både 1. og 2. kvartal i år, seier Bogsnes.

I aldersgruppa 16-19  år er den prosentvise auken i sjukefråvær størst, medan sjukefråværet i aldersgruppa 20-24 år går mest ned. Det er framleis fleire kvinner enn menn som er sjukmelde, men i høve til i fjor har sjukefråværet bland kvinner gått litt ned, medan sjukefråværet bland menn har auka litt.

Sjukefråværet sank innan olje- og gassutvinning
Muskel- og skjelettplagar og psykiske lidingar er årsaka til flest sjukmeldingar i Hordaland. Auken er størst innanfor muskel- og skjelettplagar. 20,2 prosent av sjukmeldingane var graderte dette kvartalet. Hordaland og Rogaland har lågast del graderte sjukefråværstilfelle i landet. Sjukefråværet aukar mest innan næringane elektrisitet-,vann og renovasjon og bygg- og anleggsverksemd. Innan olje- og gassutvinning går sjukefråværet mest ned, med 6,6 prosent.

– Sjukefråværet går vanlegvis ned når arbeidsløysa stig. Det kan forklare nedgangen i sjukefråværet innan olje- og gassutvinning , seier Bogsnes.

Høgst sjukefråvær finn vi i kommunane Eidfjord (7,8 %), Øygarden (7,4 %) og Vaksdal (7,3 %). Lågast er sjukefråværet i Fedje (2,8 %) og Fitjar (3,5 %). Det totale sesongjusterte sjukefråværet i landet er no på 6,3 prosent. Det viser nye sesong- og influensajusterte tal. Det var ein auke i det eigenmelde sjukefråværet på 2,7 prosent, og ein nedgang i det legemelde på 0,2 prosent. Samla var det ein auke på 0,3 prosent.
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet